Roy Bittan, Glastonbury Festival, 2009.

 3 4 ... 6 7